Kontaktgruppemøde er et udvidet hovedbestyrelsesmøde, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupper, lokalafdelinger mm. også inviteres med. Formålet er at styrke relationerne i DJK’s mange afdelinger og arbejdsgrupper, og informere hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Kontaktgruppemøde afholdes normalt dagen før generalforsamlingen, og afsluttes med en fælles middag og hyggeligt samvær.
Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Materielsager og håndtering af disse
Som udgangspunkt skal alle materielsager – dvs. større ombygninger, flytning, køb, salg eller ophugning af køretøjer – fremlægges i hovedbestyrelsen for godkendelse. Dette har ofte give anledning til gode diskussioner på kryds og tværs, for at sikre alle mulighed bliver vendt og alle parter der har interesse i køretøjet bliver hørt. Udfordringen er, at ofte bliver sagsbehandlingstiden lang, før der kan træffes endelig beslutning i hovedbestyrelsen.

Der er behov for at gøre denne proces mere smidig og hurtig, uden at gå på kompromis med demokratiet i DJK. En løsning kunne være at nedsætte et ”materieludvalg”, bestående af udvalgte medlemmer af bestyrelsen og baneforeninger, som modner forslag, inden de præsenteres for hovedbestyrelsen.

Materieludvalg kunne også varetage den praktiske del med håndtering af de rullende materielenheder (f.eks. flytning), som ejes af DJK og som ikke disponeres af baneforeningerne. 

Materieludvalg kan også være med til at sikre sammenhæng på tværs i foreningen når det gælder bevarelse, håndtering og istandsættelse af rullende materiel. Det kunne være godt hvis der forelå en bevaringsplan for de enkelte materielenheder, som kunne være tilgængelig på vores hjemmeside.

På sigt også nedsættes et udvalg til varetagelse af arbejdet med dokumentation og formidling af materiellets historie. Det kunne også sikre bevarelse af dokumentation for materielenheder, som skal anvendes i driften samt skabe overblik over reservedele til det i drift værende materiel.

Erfaringsudveksling på tværs af organisationen til brug i forbindelse med reparation og istandsættelse af rullende materiel kunne også være en rigtig god ide. Endelig er der behov for en form for log til brug i forbindelse med materielflytninger og kunne være med til, at skabe mere synlighed gennem hele sagsforløbet.

Det besluttes at i første omgang nedsætte et ”materiel-omdisponeringsudvalg” til varetagelse af det praktiske arbejde med flytning af rullende materiel samt skabe og vedligeholde en oversigt over det rullende materiel. Udvalget bemandes med repræsentant fra Museumsbanen, Mariagerbanen, Limfjordsbanen, Gedser Remise (efter optagelse i DJK) samt Søren Bay fra hovedbestyrelsen.

På mødet blev en række udestående materielsager også håndteret. Her de væsentligste:

Vestsjællands Veterantog: 
Personvogn DSB Litra CU 4009 og godsvogn DSB Litra HD 38375 besluttedes ophugget, da de begge er i meget dårlig stand. Brugbare dele i det omfang de er relevante gemmes.

Der er modtaget henvendelse om overtagelse af damplokomotiv DSB Litra D 826 til udstillingsformål. Lokomotivet har været hensat udendørs i lang tid, og kræver betydelig indsats for at blive køreklar. Det besluttes i første omgang at udbyde D 826 i DVF-regi, inden henvendelse om overtagelse undersøges nærmere. 

Overtallig motortrolje MT 226 (tidl. DB-trolje type KLV-53) udbydes i DVF-regi. Troljen indeholder dele mm., som er kompatible med andre troljer som anvendes i veteranbaneregi.

Ballastvogne DSB litra TH 9015 og 9102 – Der er tale om to stk. ballastvogne, som er overtaget fra Skælskørbanen, og er i dårlig stand. Ophugning af TH 9015 for indvinding af reservedele til den anden med mindre andre af DJK’s baneforeninger har ønske om, at overtage en hel ballastvogn.

Sneplov til damplokomotiv (OHJ 38) - Sneploven udbydes i DVF-regi. Hvis sneploven ikke kan afsættes i DVF-regi ophugges den. Eventuelt provenu tilfalder VSVT.

Museumsbanen:
Godsvogne DSB Litra Elo 511 0 716 samt DSB Litra Elo 511 1 519 overdrages til Gedser Remise, hvis vogne kan transporteres til Gedser på forsvarlig vis hvad økonomien angår. Det nedsatte materiel- omdisponeringsudvalg arbejder videre med sagen.

Bænkevogn Litra OHJ QA 300 - Museumsbanen ønsker alligevel ikke at overtage denne materielenhed, og den forbliver dermed i Materiel- og Vognhalskassen.

Bordet rundt
Bordet rundt er et fast punkt på Kontaktgruppemøde, hvor deltagerne informerer hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Det er lykkedes at finde en ny kasserer til DJK Ejendomme af 2001 ApS, da Gunnar W. Christensen ønsker at gå på pension. Kassererposten er nu overdraget til Lars Henning Jensen.

DJK Midtjylland har været udfordret af at finde egnede mødelokaler, som kan lånes vederlagsfrit. Til gengæld er der en rigtig god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne.

DJK Salgs- og Forlagsafdelingen oplever vigende salg af bøger og antallet af forfattere for historiske jernbanebøger er nedadgående. Trods dette er det lykkedes at genererer et økonomisk overskud sidste år, primært ved salg af årbog og udenlandske bøger.

Vestsjællands Veterantog er udfordret af manglende køreklart damplokomotiv. Desuden skal der udføres revisionsarbejde på to vogne. Det går fremad på det politiske plan omkring en mulig forlængelse af banen til St. Fuglede, hvor der er indgået et samarbejde med andre aktører i området, blandet nogle heste folk, som ønsker en ridesti parallelt med en kommende veteranjernbane mellem Gørlev og St. Fuglede.

MY Veterantog udfordres for tiden af manglende sporadgang til det rullende materiel som er stationeret i Hundested, efter Lokaltogs spor er blev akut spærret pga. sporets tilstand. Der er dialog i gang med den lokale baneformand omkring en mulig løsning på denne problemstilling. Til gengæld er økonomien er fornuftig, og der er et godt samarbejde med forskellige aktører.

Mariagerbanen slås med strækningssporet; det er svært at skaffe brugbare sveller. Der kommer nogle gode brugte sveller fra Kirke Eskilstrup. Der mangler også et køreklart damplokomotiv. Der er modtaget en donation på 112.000 kr. fra Svend Nielsen & Herdis Myginds Fond til brug omfugning af murværket på Handest station. Arbejdet med RHJ M4 nærmer sig afslutningen.

Limfjordsbanen fejrer 50-års jubilæum den 17. juni 2023. Aalborg station ombygges i 2024 hvorfor der ikke kan køres tog medens dette arbejde står på. Lejemålet for remisen kan formodentlig forlænges med 3 år
Der har været afholdt et møde med rådmænd fra Aalborg kommune, som er enige om, at der ikke skal bygges boliger på det nuværende remiseområde. 

DJK-hjemmesiden har haft 93.000 besøgende siden offentliggørelse af Jernbanen årgang 1961 – 1969 er lagt på ud på hjemmesiden. Der lægges 2 årgange af Jernbanen ud pr. måned indtil årgang 1996. Især siderne med vogn- og motormateriel giver mange hit, og det gør referater fra mødet i hovedbestyrelsen også. Relativt få har meldt sig til DJK’s månedlige nyhedsbrev – ca. 360 medlemmer.

Jernbanen og Foreningsnyt Omkostningerne til trykning og forsendelse af Jernbanen er steget betragteligt. Sidetallet her derfor måttet reduceres til normalt 60 sider og 68 sider i årets sidste udgivelse. Mange sender spændende stof til M-bladet. Stoffet kan sendes løbende. Stoffet kan også bruges på hjemmesiden. Det har været udsendt et tillæg til Jernbanen i forbindelse med transportmessen InnoTrans, som er blevet velmodtaget og har skabt et lille nettoprovenu til foreningen. 

Gedser Remise forventet af blive optaget i DJK den 1. april 2023.  Der arbejdes på at kunne køres ind i ERTMS område i Nykøbing Falster. Overkørslerne bliver flere steder beskadiget af lastbiler og landbrugsmaskiner. De burde være klar til sæson 2023. Der er kommet en aftale i stand således, at Gedser Remise kan disponere over en remise og en drejeskive i Nykøbing Falster.

Arbejdsgruppen DSB Litra H783 Arbejdet med udskiftning af hjulringe ved underleverandør trækker ud. Der er 12 aktive. Der informeres flittigt på Facebook om fremdrift, hvilket giver god feedback. Økonomien for projektet med istandsættelse af damplokomotivet DSB Litra H783 er pt. fornuftig. 

DJK Sekretariatet Der er huller i taget på klubhuset i Herlev, som har hindret adgang til køkkenet. Området i Herlev er under planlagt byfornyelse, hvilket på sigt kan give nogle udfordringer når industrikvarteret forvandles til boligområde. Der kommer mange gæster til billedaftener i Herlev. Der er nogle dage mangel på plads.

Djurslands Jernbanemuseum Museet vil gerne udvide med en ny hal, men det er svært, at få priser oplyst fra leverandører, der er nødvendige for fondsansøgninger. Der er arbejdet en del med sporet. Pladsen er ryddet for gamle sveller, og nyt spor under etablering. 

Museumsbanen agter at overtalligt materiel skal afhændes inden der kan anskaffes yderligere materiel, da alt rullende materiel skal kunne opbevares under tag. Damplokomotivet Kjøge er kommet ud at køre igen efter 3,5 års revisionsarbejde. Kedlen på damplokomotivet APB 17 er godkendt ved indvendigt kedelsyn. Arbejdet med isætning af kedelrør kan nu påbegyndes. Diesellokomotivet LJ M12 er kommet i drift. Der er modtaget en ibrugtagningstilladelse til LJ M12 til brug på det offentlige jernbanenet. Der dukket nogle gamle møbler op, som tidligere har stået i en af stuerne på stationen i Bandholm. Denne begivenhed har givet noget medieomtale.