Denne side bringer nyhedsklip indenfor jernbaner, letbaner og sporveje i Danmark samt jernbaner i Norden.

Siden opdateres flere gange om ugen.


Tilmeld dig nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub.
Ca en gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev med nyheder fra Dansk Jernbane-Klub. Du kan tilmelde dig her.

Du kan se tidligere udsendte nyhedsbreve her

 

Newsflash

Motor-træf hos MHVJ søndag den 11. juni

Søndag den 11. juni sætter veteranbanen entusiastiske motorfolk, der brænder for mekanik, stævne i Mariager og Handest sammen med deres herlige køretøjer. Her afvikler Mariager Handest Veteranbane den årlige Veteran dag.

Se køreplan for dagen her

foto: Asger Christiansen

Der kommer besøg af en skøn gammel kranbil fra ZONEN i Randers. Bilen er en Mercedes fra 1961, som engagerede ZONEN-seniorer gennem de seneste år har sat i stand. Der dukker også en FALCK-brandbil op fra Hadsund-kanten. Bilen er fra 1980 og har tidligere tilhørt Falck i Viborg.

 foto: Asger Christiansen

Veteranbanen har udvidet sin køreplan på dagen, så der foruden de ordinære tog kører to særtog. Et tog, der fremføres af banens 71 år gamle skinnebus Den røde Rubin og et andet tog, der køres af mere end 80 år gamle teaktræsmotorvogne bygget hos Triangel i Odense.

Veteranbanen håber at få besøg af rigtig mange dedikerede motorentusiaster på dagen.

fvm 06/04/2023


 

Billedvisning i Herlev i efteråret 2023

Foråret har hidtil budt på fem velbesøgte billedforvisninger i DJK's klub i Herlev, hvor der har været vist billeder fra Danmark, Ungarn og Grækkenland samt fra udlandsturen med DJK Rejser i 2022.

Arrangementsgruppen blev enige om at forsætte billedvisningerne i foråret 2023, og har planlagt følgende program (med forbehold for ændringer):

Efterårets program for billedfremvisning i DJK's klubhus i Herlev er nu planlagt og findes sted på følgende dage:

Mandag den 28. august kl. 19:30-20:30: 

Tjekkiet er et spændende jernbaneland, og har flere flotte jernbanemuseer. Johs Damsgaard Hansen har besøgt flere af disse, og viser hvad museerne kan byde på.

Mandag den 25. september kl. 19:30-20:30:

For 40 år siden afsluttes MO-trafikken i Jylland i maj 1983, og en epoke på knap 50 år afsluttes. Tommy O. Jensen viser et potpourri af sine lysbilleder fra de sidste år i Vestjylland, hvor trafikken skrumpede fra omkring 20 daglige omløb til kun kørsel om fredagen. 

Mandag den 30. oktober kl. 19:30-20:30:

I år kunne Limfjordsbanen fejre 50 års jubilæum. Finn Madsen fortæller historien om Limfjordsbanen, og viser billeder fra veteranbanens kørsler i Nordjylland gennem tiden.

Mandag den 27. november kl. 19:30-20:30:

Udviklingen af jernbanen i Danmark tog for alvor fart i 1970'erne med røde IC-tog og regionaltrafik i timedrift. Henning Kristensen viser egne billeder fra statsbaner og privatbaner fra dengang, 

Fremvisningerne sker i DJK’s klubhus på Marielundvej 35 i Herlev, og begynder kl. 19:30.

Varighed ca. 1 time. Der vil være mulighed for at købe kaffe, vand og øl til moderate priser. Desuden vil være Jernbanebøgers boghandel være åben efter billedfremvisningerne.

Evt. programændringer eller aflysninger vil blive annonceret på hjemmesiden, så tjek www.danskjernbaneklub.dk et par dage før arrangementet.

TOJ 24-05-2023


 

Arriva Danmark har fået ny ejer

Arriva Danmark, der er Danmarks største private operatør på området for kollektiv transport, har fået ny ejer..

Link til Kollektiv trafik forum

05/25/2023


 

Bumletog eller lyntog til Hamburg - alle vil have et stop

Når Femern Bælt-tunellen står klar i 2029 kan togturen mellem København og Hamburg halveres til to en halv time.

Link til Kollektiv trafik forum

05/25/2023


 

DSB låner vogne af Deutsche Bahn

DSB har nu formalia på plads, så IC1-vogne lånt hos Deutsche Bahn i Tyskland kan erstatte de noget mindre, danske IC3-tog til Hamburg.

Link til Jyske vestkysten

2023-05-24


 

Billeder til "På sporet af 2023"

Sommeren er over os, og vi hermed lidt info om den kommende udgave af ”På Sporet af”.

På sporet af 2022.

Det er højtid for jernbanefotografering – og derfor vil vi benytte lejligheden til at informere lidt om de emner vi har specielt fokus på i år.

Årets udgave af På sporet vil sætte fokus på:

 • Hovedstadens letbane
 • Ringsted-Femern Banen
 • Elektrificeringsprogrammet (Fredericia Aarhus)
 • Signalprogrammet (Både fokus på nyt signalsystem men også på de gamle signaler)
 • Internationale tog herunder nattog gennem Danmark (Snälltåget og SJ)

Som sædvanligt modtager vi meget gerne billeder ”med liv” – dvs. gerne billeder med mennesker – enten passagerer eller personale der udfører deres job, husk at overholde gældende lovgivning.

Deadline for indsendelse af fotos til På sporet af 2023 er fredag den 1. september 2023. Fotos skal være optaget fra og med 1. oktober 2022. Det vil være muligt at eftersende fotos fra perioden 1. september til 30. september efter nærmere aftale med redaktionen.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at fotos indsendt til På sporet af 2023 også vil indgå i udvælgelsen af billeder til Jernbanekalenderen 2024. Hvis du ikke er interesseret i at dine billeder anvendes i Jernbanekalenderen – så skriv det til os, når du fremsender dine fotos. Og vi hører selvfølgelig også gerne, hvis du har ideer til den kommende årbog – samt også gerne ris og ros i forhold til På sporet af 2022.

Med venlig hilsen, Redaktionen af På sporet af 2023, Niklas Havresøe


Kriterierne for billederne:

Ved digitale billedfiler skal du anføre dine initialer i hver billedfil. Derudover må du gerne som tillæg skrive dato, sted og motiv enten i billedfilen eller i en separat tekstfil, der henviser til en billedfil. Hvis det er papirbilleder, skriv navn eller initialer og et billednummer på bagsiden. Det er en stor hjælp for redaktionen at gøre dette, det letter os for meget tidskrævende arbejde.

Tidsaktuelle billeder dækkende perioden, 4 kvartal 2022 og frem til 30. september 2023.

DJK’s forlag/Jernbanebøger yder fuld diskretion, billederne benyttes kun til årbogen, eventuelt pressemateriale vedrørende årbogen samt Jernbanekalenderen 2024 (sidstnævnte kan frabedes i følgebrev).

Husk at anføre om billeder digitale såvel som på papir må tilgå DJK's billedarkiv med din copyright, men således at DJK evt. senere kan bruge dem ved bogudgivelser.

Får du mindst et billede med i årbogen, får du tilsendt et gratis eksemplar af bogen.

Billederne bedes sendt enten via en fildelingstjeneste såsom Wetransfer, Dropbox m.fl. til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – Husk at filerne skal være tilgængelige for modtageren.

Eller til

Jernbanebøger, Marielundvej 35, 2730 Herlev  - Mrk. årbog


 

Sammendrag af Kontaktgruppemøde i DJK, lørdag den 25. marts 

Kontaktgruppemøde er et udvidet hovedbestyrelsesmøde, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupper, lokalafdelinger mm. også inviteres med. Formålet er at styrke relationerne i DJK’s mange afdelinger og arbejdsgrupper, og informere hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Kontaktgruppemøde afholdes normalt dagen før generalforsamlingen, og afsluttes med en fælles middag og hyggeligt samvær.
Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Materielsager og håndtering af disse
Som udgangspunkt skal alle materielsager – dvs. større ombygninger, flytning, køb, salg eller ophugning af køretøjer – fremlægges i hovedbestyrelsen for godkendelse. Dette har ofte give anledning til gode diskussioner på kryds og tværs, for at sikre alle mulighed bliver vendt og alle parter der har interesse i køretøjet bliver hørt. Udfordringen er, at ofte bliver sagsbehandlingstiden lang, før der kan træffes endelig beslutning i hovedbestyrelsen.

Der er behov for at gøre denne proces mere smidig og hurtig, uden at gå på kompromis med demokratiet i DJK. En løsning kunne være at nedsætte et ”materieludvalg”, bestående af udvalgte medlemmer af bestyrelsen og baneforeninger, som modner forslag, inden de præsenteres for hovedbestyrelsen.

Materieludvalg kunne også varetage den praktiske del med håndtering af de rullende materielenheder (f.eks. flytning), som ejes af DJK og som ikke disponeres af baneforeningerne. 

Materieludvalg kan også være med til at sikre sammenhæng på tværs i foreningen når det gælder bevarelse, håndtering og istandsættelse af rullende materiel. Det kunne være godt hvis der forelå en bevaringsplan for de enkelte materielenheder, som kunne være tilgængelig på vores hjemmeside.

På sigt også nedsættes et udvalg til varetagelse af arbejdet med dokumentation og formidling af materiellets historie. Det kunne også sikre bevarelse af dokumentation for materielenheder, som skal anvendes i driften samt skabe overblik over reservedele til det i drift værende materiel.

Erfaringsudveksling på tværs af organisationen til brug i forbindelse med reparation og istandsættelse af rullende materiel kunne også være en rigtig god ide. Endelig er der behov for en form for log til brug i forbindelse med materielflytninger og kunne være med til, at skabe mere synlighed gennem hele sagsforløbet.

Det besluttes at i første omgang nedsætte et ”materiel-omdisponeringsudvalg” til varetagelse af det praktiske arbejde med flytning af rullende materiel samt skabe og vedligeholde en oversigt over det rullende materiel. Udvalget bemandes med repræsentant fra Museumsbanen, Mariagerbanen, Limfjordsbanen, Gedser Remise (efter optagelse i DJK) samt Søren Bay fra hovedbestyrelsen.

På mødet blev en række udestående materielsager også håndteret. Her de væsentligste:

Vestsjællands Veterantog: 
Personvogn DSB Litra CU 4009 og godsvogn DSB Litra HD 38375 besluttedes ophugget, da de begge er i meget dårlig stand. Brugbare dele i det omfang de er relevante gemmes.

Der er modtaget henvendelse om overtagelse af damplokomotiv DSB Litra D 826 til udstillingsformål. Lokomotivet har været hensat udendørs i lang tid, og kræver betydelig indsats for at blive køreklar. Det besluttes i første omgang at udbyde D 826 i DVF-regi, inden henvendelse om overtagelse undersøges nærmere. 

Overtallig motortrolje MT 226 (tidl. DB-trolje type KLV-53) udbydes i DVF-regi. Troljen indeholder dele mm., som er kompatible med andre troljer som anvendes i veteranbaneregi.

Ballastvogne DSB litra TH 9015 og 9102 – Der er tale om to stk. ballastvogne, som er overtaget fra Skælskørbanen, og er i dårlig stand. Ophugning af TH 9015 for indvinding af reservedele til den anden med mindre andre af DJK’s baneforeninger har ønske om, at overtage en hel ballastvogn.

Sneplov til damplokomotiv (OHJ 38) - Sneploven udbydes i DVF-regi. Hvis sneploven ikke kan afsættes i DVF-regi ophugges den. Eventuelt provenu tilfalder VSVT.

Museumsbanen:
Godsvogne DSB Litra Elo 511 0 716 samt DSB Litra Elo 511 1 519 overdrages til Gedser Remise, hvis vogne kan transporteres til Gedser på forsvarlig vis hvad økonomien angår. Det nedsatte materiel- omdisponeringsudvalg arbejder videre med sagen.

Bænkevogn Litra OHJ QA 300 - Museumsbanen ønsker alligevel ikke at overtage denne materielenhed, og den forbliver dermed i Materiel- og Vognhalskassen.

Bordet rundt
Bordet rundt er et fast punkt på Kontaktgruppemøde, hvor deltagerne informerer hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Det er lykkedes at finde en ny kasserer til DJK Ejendomme af 2001 ApS, da Gunnar W. Christensen ønsker at gå på pension. Kassererposten er nu overdraget til Lars Henning Jensen.

DJK Midtjylland har været udfordret af at finde egnede mødelokaler, som kan lånes vederlagsfrit. Til gengæld er der en rigtig god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne.

DJK Salgs- og Forlagsafdelingen oplever vigende salg af bøger og antallet af forfattere for historiske jernbanebøger er nedadgående. Trods dette er det lykkedes at genererer et økonomisk overskud sidste år, primært ved salg af årbog og udenlandske bøger.

Vestsjællands Veterantog er udfordret af manglende køreklart damplokomotiv. Desuden skal der udføres revisionsarbejde på to vogne. Det går fremad på det politiske plan omkring en mulig forlængelse af banen til St. Fuglede, hvor der er indgået et samarbejde med andre aktører i området, blandet nogle heste folk, som ønsker en ridesti parallelt med en kommende veteranjernbane mellem Gørlev og St. Fuglede.

MY Veterantog udfordres for tiden af manglende sporadgang til det rullende materiel som er stationeret i Hundested, efter Lokaltogs spor er blev akut spærret pga. sporets tilstand. Der er dialog i gang med den lokale baneformand omkring en mulig løsning på denne problemstilling. Til gengæld er økonomien er fornuftig, og der er et godt samarbejde med forskellige aktører.

Mariagerbanen slås med strækningssporet; det er svært at skaffe brugbare sveller. Der kommer nogle gode brugte sveller fra Kirke Eskilstrup. Der mangler også et køreklart damplokomotiv. Der er modtaget en donation på 112.000 kr. fra Svend Nielsen & Herdis Myginds Fond til brug omfugning af murværket på Handest station. Arbejdet med RHJ M4 nærmer sig afslutningen.

Limfjordsbanen fejrer 50-års jubilæum den 17. juni 2023. Aalborg station ombygges i 2024 hvorfor der ikke kan køres tog medens dette arbejde står på. Lejemålet for remisen kan formodentlig forlænges med 3 år
Der har været afholdt et møde med rådmænd fra Aalborg kommune, som er enige om, at der ikke skal bygges boliger på det nuværende remiseområde. 

DJK-hjemmesiden har haft 93.000 besøgende siden offentliggørelse af Jernbanen årgang 1961 – 1969 er lagt på ud på hjemmesiden. Der lægges 2 årgange af Jernbanen ud pr. måned indtil årgang 1996. Især siderne med vogn- og motormateriel giver mange hit, og det gør referater fra mødet i hovedbestyrelsen også. Relativt få har meldt sig til DJK’s månedlige nyhedsbrev – ca. 360 medlemmer.

Jernbanen og Foreningsnyt Omkostningerne til trykning og forsendelse af Jernbanen er steget betragteligt. Sidetallet her derfor måttet reduceres til normalt 60 sider og 68 sider i årets sidste udgivelse. Mange sender spændende stof til M-bladet. Stoffet kan sendes løbende. Stoffet kan også bruges på hjemmesiden. Det har været udsendt et tillæg til Jernbanen i forbindelse med transportmessen InnoTrans, som er blevet velmodtaget og har skabt et lille nettoprovenu til foreningen. 

Gedser Remise forventet af blive optaget i DJK den 1. april 2023.  Der arbejdes på at kunne køres ind i ERTMS område i Nykøbing Falster. Overkørslerne bliver flere steder beskadiget af lastbiler og landbrugsmaskiner. De burde være klar til sæson 2023. Der er kommet en aftale i stand således, at Gedser Remise kan disponere over en remise og en drejeskive i Nykøbing Falster.

Arbejdsgruppen DSB Litra H783 Arbejdet med udskiftning af hjulringe ved underleverandør trækker ud. Der er 12 aktive. Der informeres flittigt på Facebook om fremdrift, hvilket giver god feedback. Økonomien for projektet med istandsættelse af damplokomotivet DSB Litra H783 er pt. fornuftig. 

DJK Sekretariatet Der er huller i taget på klubhuset i Herlev, som har hindret adgang til køkkenet. Området i Herlev er under planlagt byfornyelse, hvilket på sigt kan give nogle udfordringer når industrikvarteret forvandles til boligområde. Der kommer mange gæster til billedaftener i Herlev. Der er nogle dage mangel på plads.

Djurslands Jernbanemuseum Museet vil gerne udvide med en ny hal, men det er svært, at få priser oplyst fra leverandører, der er nødvendige for fondsansøgninger. Der er arbejdet en del med sporet. Pladsen er ryddet for gamle sveller, og nyt spor under etablering. 

Museumsbanen agter at overtalligt materiel skal afhændes inden der kan anskaffes yderligere materiel, da alt rullende materiel skal kunne opbevares under tag. Damplokomotivet Kjøge er kommet ud at køre igen efter 3,5 års revisionsarbejde. Kedlen på damplokomotivet APB 17 er godkendt ved indvendigt kedelsyn. Arbejdet med isætning af kedelrør kan nu påbegyndes. Diesellokomotivet LJ M12 er kommet i drift. Der er modtaget en ibrugtagningstilladelse til LJ M12 til brug på det offentlige jernbanenet. Der dukket nogle gamle møbler op, som tidligere har stået i en af stuerne på stationen i Bandholm. Denne begivenhed har givet noget medieomtale.


 

Design af Danmarks nye tog - afløseren for IC 3

Interview med Johannes Torpe i GO’ Morgen Danmark om design af afløseren for IC3

https://play.tv2.dk/serie/go-morgen-danmark-tv2/1-klasse-erstattes-med-fire-forskellige-zoner-8e12f695-05b2-409f-9fc8-349b169d3a96

Afløseren for IC3-toget bliver en rullede hyldest til den danske designsjæl.


Det danske design studio Johannes Torpe Studios har i samarbejde med franske
Alstrom designet fremtidens danske tog. Indretningen bliver en hyldest til den
danske designarv og nordiske materialer. Toget skal afløse de legendariske IC3
tog og er den største investering i DSB’s historie.
Det var en drømmeopgave, der pludselig blev til virkelighed, da Johannes Torpe
Studios og Alstrom vandt udbuddet om at producere det tog, der de næste
mange årtier skal forbinde Danmark og danskerne.
I 2025 leveres de første nye, elektriske togsæt til DSB, og Johannes Torpe
Studios og Alstroms fælles projekt ‘Fremtidens Tog’ bliver den reele afløser for
de ikoniske dieseldrevne IC3-tog, der har været i drift siden 1990.
Det nye tog bliver et funktionelt og topmoderne transportmiddel med en
strømlinet fransk krop, der udgøres af det velafprøvede Coradia Stream-togsæt.
Togets indre bliver en varm hyldest til skandinaviske materialer og dansk design.


Godt design til alle de næste 30 år
Det var en udfordrende opgave for designteamet hos Johannes Torpe Studios at
designe et tog, der skal have en levetid på 20-30 år uden at komme til at fremstå
som en umoderne anakronisme efter 10 år, og som med en pris 20 milliarder
kroner er den største investering i DSB’s historie.
For at afspejle den danske kultur, landets visioner og behov, valgte vi at
samarbejdede med et af de dygtigste danske designbureauer: Johannes Torpe
Studios, for at udvikle et tog til Danmark, et tog, som fremtidige generationer
kan være stolte af.
-Alstom


I en verden, hvor konkurrencen er hård i transportsektoreren, er det vigtigere
end nogensinde, at se transport som mere end blot at flytte passagere fra A til B.
Brugeroplevelsen er ekstremt afgørende. Johannes Torpe Studio’s designteam
besluttede sig derfor hurtigt for, at opgaven skulle gribes an på samme måde,
som hvis de skulle indrette et hotel. Men ikke et luksushotel for de få.
Johanne Torpe Studios har helt bevidst arbejdet med naturlige, nordiske
materialer som træ, læder og uld i kvaliteter, der er udviklet specielt til
Fremtidens Tog. Tekstilerne er i vinderforslaget udviklet i tæt samarbejde med
den danske tekstilvirksomhed Kvadrat, hvilket sikrer kvalitet og holdbarhed.
Fremtidens Tog skulle afspejle de danske samfundsværdier om velfærd og
socialt ansvar, der bevæger sig mod en brugercentreret, holistisk rejseoplevelse

for mange forskellige typer brugere. Og Fremtidens Tog skulle være i stand til
at possionere DSB, som mere end bare et transportselskab, men også som
eksponent for nordisk livsstil.


Demokratisk lyssætning
Dansk design har en stolt demokratisk historie, der går tilbage til store designere
som Børge Mogensen, der insisterede på, at skabe produkter af god kvalitet og
med stor æstetisk værdi, som alle skulle have råd til. Det er stadig en vigtig del
af den danske design filosofi, hvor gode materialer, funktionalitet og enkelthed
er den hellige treenighed.
Fremtiden Tog er skabt uden en 1. Klasse for de få, men er inddelt i fire forskellige
zoner: Stille-, Familie-, Standard- og Businesszone. Zonerne adskiller sig ikke
i fysisk fremtoning, men ved at have forskellig lyssætning, der ikke bare gør
dem genkendelige. Lyssætningen tager passagerne med ind i fire universer, der
afspejler den pågældende zones funktion. De fire lyssætninger er inspireret af
det helt særlige lys, man kun finder i Skandinavien, hvor lyse sommerdage, der
aldrig rigtig bliver mørke, blå timer og stjerneklare frostnætter gør norden til
noget helt særligt.


Kvaliteten ligger i detaljen
For at sikre, at toget blev både funktionelt rummede en langtidsholdbar æstetisk
tiltrækningskraft, har designteamet hos Johannes Torpe Studios lagt særlig
vægt på de små detaljer og på at have en klar vision og et godt samarbejde.
Johannes Torpe Studios har gennem to år samarbejdet med Design- og Stylingteamet
hos Alstom. Det er endt med et tidløst design kendetegnet af enkel
formgivning og materialer af høj kvalitet, der er lette at vedligeholde.
Sæderne er eksempelvis det væsentlige element i et tog, så derfor er der lagt
særlig vægt på selv de mindste detaljer. Den fleksible nakkestøtte er designet
så den både giver privatliv til de rejsende, men også skaber et naturligt rum,
hvis man rejser med venner og familie. Designet i toget kombinerer naturlige
materialer og håndværk med en elegant kombination af praktisk, men
sofistikerede detaljer, der hylder den danske designtradition.
Den danske version af Coradia toget kommer til at gøre togturen på tværs af
landet elektrisk, og byder på en lang række indretnings- og designdetaljer, der
kommer til at gøre fremtidens togrejse både komfortabel, praktisk og æstetisk.

Fakta om IC5:

 • DSB har i april 2021 indgået kontrakt med Alstom om leverance af 100 togsæt i årene 2025-2029. IC5 skal erstatte IC3, IC4, IR4 og Øresundstogene, som udfases løbende, og det vil køre som både InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog
 • Alstom har indgået kontrakter om levering af Coradia Stream-tog til jernbaneselskaber over det meste af Europa. Tilsammen har jernbaneselskaber i Tyskland, Holland, Luxemburg, Italien, Spanien, Rumænien og Danmark lagt ordrer på næsten 900 togsæt
 • IC5 vil have en tophastighed på 200 km/t og have el-motorer på samlet 7.950 hk (IC3 har dieselmotorer på samlet 1.870 hk)
 • De første IC5-tog forventes leveret i 2025 og derefter løbende frem mod 2029, hvor alle 100 IC5-tog skal være leveret. Toget er bygget på Coradia Stream-platformen og DSB har døbt toget IC5, fordi det har fem vogne, og fordi navnet ligger i forlængelse af IC3 og IC4
 • Materialerne i de nye IC5-tog er hentet i dansk designtradition og byder blandt andet på lys ask og sædestof med høj andel af uld, som gør at sæderne undgår miljøskadelig overfladebehandling. Alle produkter og materialer er miljømærkede og op til 96% af toget kan genanvendes
 • IC5-toget har fem vogne med 300 siddepladser. Flere af vognene har lav indstigning, der er gode flex-områder til cykler og barnevogne og endnu flere pladser til opbevaring af bagage end i de eksisterende tog. Endelig har hvert togsæt tre toiletter, hvoraf ét af dem er kørestolsvenligt

2023-05-15 fvm


 

Studietur til Storstrømmen og Lolland den 22. juni

Studietur med DJK Hovedstadsområdet til de 3 store byggerier ved Storstrømmen og på Lolland.

Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 10.15 – Ca. 18.30.

Efter mange opfordringer har bestyrelsen i DJK Hovedstadsområdet besluttet at genoptage studieturene, hvor vi f.eks. besøger steder hvor der normalt ikke er adgang eller besigtiger byggerier, hvor fagkyndige vil fortælle om hvad vi ser, og hvor langt man er nået.

 

Anlæggelsen af den kommende station Lolland ved Holeby er allerede i fuld gang den 6. marts 2023

Vi lægger ud med en heldagstur til 3 aktuelle byggerier med start og slut i Ringsted:

 • Den nye Storstrømsbro. Vi kører først fra Ringsted til Masnedø, hvor vi på Besøgscenter Storstømmen. På egen hånd kan man få viden om byggeriet af den 4 km nye bro til vej- og bane. Her er også en samling fotos af den nuværende Storstrømsbro. Herefter kører vi ud på Masnedø, hvor vi kan se både den nuværende og byggeriet af den nye bro, som er præget af hektisk aktivitet.
 • Vi fortsætter herefter over Falster og Lolland til Rødby Havn. Det bliver desværre ikke muligt at komme ind på selve byggepladsen, men vi besøger bl a. udsigtsplatformen, hvorfra det imponerende byggeri kan iagttages. Vi holder en længere pause ved Femern Bælt Udstillingscentret i Rødby Havn, hvor der vil være mulighed for at indtage den medbragte eller tilkøbte frokost (se længere nede under praktiske oplysninger). Endvidere vil det være muligt at se udstillingen om byggeriet. Railway Coordination Manager Klaus S Jørgensen vil fortælle under opholdet fortælle om det store projekt med hovedvægten på jernbanedelen. Her vil der også blive serveret kaffe og kage. Skulle nogle ønske at tage et kig på Rødby Færge, hvor den store sporterræn og perroner henligger, som et minde om en kendt og aktiv station med regionale- og internationale persontog og en omfattende godstrafik, sker dette på egen hånd under opholdet i Rødby Færge.
 • Herefter vender vi atter hjemad, og undervejs gør vi holdt ved udsigtsplatformen ved tunnelmundingen og herefter gør vi et kort ophold ved den nye Lolland (Holeby) station samt ved det tidligere trinbræt Døllefjelde-Musse. Klaus S Jørgensen, som tidligere har været projektdirektør på Ringsted - Femern projektet hos Banedanmark, vil være med i bussen, og fortælle om den store ombygning af strækningen til dobbeltspor, eldrift samt den nye station.

Praktiske oplysninger:

Turen vil, traditionen tro, foregå i en nyere veteranbus fra Sporvejsmuseet og vil udgå og ende på Ringsted Station (Ved busholdepladsen) Vi starter kl 10.15 og regner med at være tilbage ved 18.30-tiden. Muligvis lidt senere alt efter besøg, trafik mv

Det er muligt at købe frokost hos den lokale smørrebrødsforretning Havfruen's Smørrebrød, Havnegade 3, Rødby Havn, Tlf. 29 21 34 30 ligger i kort afstand fra udstillingscenteret i Rødby Færge.

Prisen for turen vil være 350,- kr pr. person.
Tilmelding foregår KUN pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på brevkort til Peer Kurland Gyvelvej 2C 1.tv, 4000 Roskilde.

Husk at angive et telefonnummer med tilmelding af hensyn til evt aflysning.

Betaling foretrækkes på Mobilepay Tlf. 93 30 61 53 (Peer Kurland). Det er også muligt at betale kontant ved turens start.

Yderligere oplysninger:

Peer Kurland 93 30 61 53

Kasper Pedersen 22 37 75 24


 

OHJ 40 - der arbejdes med cylinderforinger hos MHVJ

Arbejdet med OHJ 40 skrider fremad.

Foto: Benjamin Olsen

Cylinderforingerne til diesellokomotivet OHJ 40 er i nu prøvemonteret efter en tiltrængt renovering hos AC Motors i Viborg hvor foringskanterne er rettet af.
Der er fremstillet nye shims således, at cylinderforingerne igen har den nødvendige overhøjde således, at toppakningerne kan slutte tæt. Cylinderforingerne er også blevet krydshonet indvendig således, at de nu igen er klar til mange års drift.