Søndag den 24. marts 2024 kl. 12:30 afholdt Dansk Jernbane-Klub sin 64. ordinære generalforsamling i Folkehuset, Ankersgade 21, lokale 2, 8000 Århus C.

Der var til generalforsamlingen fremmødt 41 medlemmer. Generalforsamlingen indledtes ved en kort velkomst ved formanden Henrik Bang Jensen, hvorefter generalforsamlingen gennemførtes efter den udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent og tre stemmetællere

Lars Henning Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig, da indkaldelsen er bragt i Jernbanen M4, som er udkommet i november 2023.

Valg af stemmetællere fravalgtes, da der ikke var fremsat forslag, som ville kræve skriftlig afstemning.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og oplysning om planerne for det kommende år

Formanden Henrik Bang Jensen takkede indledningsvis Asger Christiansen for formidling af lokalet i Folkehuset.

Mindeord:

Formand en indledte sin egentlige beretning med at mindes Jens Chr. Bilde, som var gået bort i efteråret 2023. Jens Chr. Bilde var gennem mere end et halvt århundrede aktiv hos MHVJ, hvor han var en af hovedkræfterne omkring arbejdet med reparation og vedligeholdelse af damplokomotiver. Jens Chr. Bilde havde en meget bred tekniske indsigt, hvilket ikke kun kom MHVJ til gode, da Jens Chr. Bilde gerne delte ud af sin store viden og bidrog, hvor han kunne hjælpe rundt omkring, hvor der var behov for dette.

Forsamlingen mindedes Jens Chr. Bilde med et minuts stilhed.

Hovedforening:

Hovedforeningen har gennem de seneste par år været gennem en udviklingsproces, hvor der nu gøres brug af forretningsudvalget i en langt større grad end tidligere. Forretningsudvalget mødes med ca. en måneds mellemrum for varetagelse af foreningens drift efter bemyndigelse fra hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget er på denne måde bindeled omkring afvikling af aktiviteter og lignende på tværs i foreningen.

Forretningsudvalget arbejder med at styrke sammenhængskraften i DJK-familien og har i løbet af det seneste år bl.a. besøgt Blovstrødbanen. Forretningsudvalget har ligeledes besøgt Veterantog Vest i Bramming for at møde den lokale bestyrelse og få et indblik i hvilke problemstillinger, de står over for. Det er planen at tage 1-2 tilsvarende møder hvert år med baneforeningerne efter behov.

Der har været skarp fokus på styring af foreningens økonomi, da medlemstallet er stagnerende, hvilket påvirker foreningens indtægter fra kontingenter i negativ retning. Et af de konkrete tiltag har været søgning af fondsmidler til indkøb af en scanner. Et andet tiltag har været fravalg af aktiviteter, som ikke skaber værdi for foreningen, eksempelvis nogle omkostningstunge rejser.

Den 1/1 2024 blev der indført en ny postlov. Konsekvenserne af loven har ikke været helt gennemskuelige. En af de åbenlyse ændringer har været indførelse af moms på forsendelser. For at reducere forsendelsesomkostningerne er antallet af udsendelser reduceret, men sideantallet i Jernbanen vil fortsat være det samme efter denne ændring. Hvad angår husstandsmedlemmer vil disse ikke længere modtage et eksemplar af Jernbanen, da vi ikke længere er underlagt at skulle udsende minimum 3000 eksemplarer.

Vi kunne generelt godt bruge nogle flere hænder til varetagelse af foreningens aktiviteter. To af hovedbestyrelsens medlemmer har ønsket at stoppe af forskellige årsager; Morten Storm har fået familieforøgelse, og Gunnar W. Christensen har ønsket at trække sig tilbage efter 32 år i hovedbestyrelsen.

En annonce i Jernbanen resulterede i 3 mulige kandidater til hovedbestyrelsen, hvoraf den ene efterfølgende dog trak sig af familiemæssige årsager.

Foreningens efterhånden mangeårige kasserer Svend Korsgaard har gennem flere år haft et ønske om at træde tilbage som kasserer, hvorfor der er brug for friske kræfter på denne post.

Og formanden meddelte selv, at han ønsker at stoppe som formand senest ved generalforsamlingen i 2025, hvorfor der derfor skal findes en afløser.

Året 2023 har også budt på nogle udfordringer, da det har vist sig, at nogle af de aktive medlemmer hos baneforeningerne ikke var medlem af DJK. Dette er et ufravigeligt krav i forhold til baneforeningernes vedtægter, idet medlemskab af den enkelte baneforening er betinget af medlemskab af DJK. Et sådant medlemskab er også vigtigt af forsikringsmæssige årsager i forhold til den gældende lovgivning, da der vil være tale om et arbejdsgiverforhold, hvis de aktive på en bane ikke er medlem af DJK. Medlemsforholdene skulle nu heldigvis være bragt i orden.

Arv og donation:

Arv og donationer er med til at gøre en stor forskel for foreningens virke. Det er derfor en god ide at oprette et testamente med DJK som arving eller legatar (legatmodtager). Er der ingen arvinger, arver statskassen.

Donationer fra medlemmerne er ligeledes vigtige i forhold til Ligningslovens §8a (boafgift og skattefradrag), da DJK hvert kalenderår skal modtage mindst 100 bidrag a’ minimum kr. 200 for at opretholde vores nuværende godkendelse hos SKAT, således at bidrag fortsat kan være fradragsberettigede for giverne, og således at DJK fortsat kan være fritaget for at betale boafgift, hvis der tilkommer foreningen arv.

Medlemstal:

Medlemstallet er desværre faldende. Formanden kunne ikke oplyse det aktuelle tal, men medlemstallet er ikke ”hemmeligt”. Det opgøres blot først midt på sommeren, når kontingentrestancer er opgjort og disse sager er afsluttet, og tallet vil da fremgå af Jernbanen.

Der bliver ofte talt om hvad, vi kan gøre af konkrete tiltag for at tilføre foreningen flere medlemmer. Her er forslag fra medlemmerne til konkrete initiativer meget velkommen.

Det er også planen at forsøge at få nogle flere firmamedlemsskaber. Et firmamedlemsskab koster kr. 10.000 pr. år og inkluderer nogle annoncer i Jernbanen.

DJK-Fonden:

DJK-Fonden har til formål at støtte projekter rundt om i foreningen. Fonden tilføres midler ved, at der overføres kr. 10 årligt fra kontingentindtægterne for hvert betalende medlem, samt ved en støtteordning hos energiselskabet OK, hvor det er muligt at bidrage med 10 øre pr. liter brændstof, hvis man er med i

ordningen. Formanden erkendte, at han i starten var meget skeptisk omkring konsensus for udlodning af disse midler, men det har heldigvis vist sig ikke at volde de store vanskeligheder. Der er i årets løb uddelt

kr. 50.000 til et nyt gulv i udflugtsvognen DSB Litra Buh nr. 704, som disponeres af VTV. Vognen er kendt fra filmen ”Olsenbanden på sporet”, hvor den var på et besøg på ”Station HOF”.

Medlemsblad og elektroniske medier:

Der er gennem det seneste års tid arbejdet på at forbedre Jernbanen og de tilhørende M-numre for at skabe en bedre balance mellem de enkelte emner.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder og lignende.

Ældre årgange af Jernbanen fra starten i 1961 til og med 1999 er nu tilgængelige via hjemmesiden.

Der arbejdes på et log-in på hjemmesiden for medlemmer. Det er planen at lave en forsøgsordning, hvor udenlandske medlemmer kan tilgå medlemsblade via log-in, da vi har medlemmer bl.a. i Australien på den anden side af jordkloden, og da udgiften til forsendelse er steget voldsomt.

IT-problemer:

Hovedforeningen har desværre været ramt af et hackerangreb, som i en periode lammede foreningens IT-system, hvorved data gik tabt, primært e-mails. Hackerangrebet har betydet et skift til en anden internetleverandør, som har større fokus på sikkerheden. Vi er endnu ikke helt i mål med dette skift, da det er en omfattende opgave at skifte leverandør.

Museumsmagasin i Marslev:

Der arbejdes for tiden på færdiggørelse af de tekniske installationer i hal nr. 2. Arbejdet er desværre blevet forsinket af et indbrud, hvor der blev stjålet en stor mængde kabler og værktøj. De stjålne dele blev læsset på foreningens påhængsvogn, som var parkeret inde i hallen, og efterfølgende kørt bort. Der er nu indkøbt en container til opbevaring af materialer og værktøj i et forsøg på forebyggelse af fremtidige tyverier.

I Marslev har DJK også fået en ny nabo i form af Danmarks Jernbanemuseum, som har opført en magasinhal på den modsatte side af Vøjremosegyden. Sporadgangen til denne hal går via DJKs grund, hvor der blandt andet er ilagt et sporskifte. Arbejdet med museets sportilslutning har krævet en stor arbejdsindsats fra DJKs medlemmer.

DJK har modtaget en arv fra et medlem på Sydsjælland. Disse midler vil blive bl.a. brugt til at frikøbe Søren Bay og nogle af hans kollegaer til færdiggørelse af de tekniske installationer i hal 2. Dette indkøb af eksterne resurser skal ses i forhold til, at vi skal have afsluttet byggeriet af denne hal, således at vi kan få afviklet de omkostningstunge lejemål, som foreningen har rundt om i landet.

Kampsax film:

DJK har deltaget og været en meget væsentlig partner i et meget interessant projekt med samling, redigering og restaurering gamle film om bygning af ca. 1.000 km jernbane i Tyrkiet for snart 100 år siden i perioden 1927-35. Jernbaneprojektet blev i sin tid udført i samarbejde mellem Kampsax, Nohab samt Saaby og Lærke. Dette arbejde var så at sige forløberen for Kampsax til endnu et gigantisk jernbaneprojekt: Den Transiranske Jernbane, som i dag er på UNESCOs liste over Verdenskulturarv.

Kampsax-filmen har været forevist i Ankara i Tyrkiet,hvor generaldirektøren for de tyrkiske statsbaner TCCD og transportministeren deltog. Filmen har ligeledes været forevist for de nordiske ambassadører i den danske ambassade i Ankara. Det blev i forbindelse med præsentationen kørt et særtog på den nordlige banestrækning. Formanden deltog i arrangementet i Tyrkiet - for egen regning ...

Kopi af film og skanninger er efterfølgende foræret til ambassadørerne og TCCD. Der vil i efteråret 2024 være et arrangement på den sydlige del af banen som har været lukket efter skader fra et jordskælv.

Filmen blev i efteråret præsenteret på DTU, hvor over 100 inviterede gæster deltog.

Filmen er finansieret via fondsmidler og firma-donationer.

Filmen er udgivet i dansk, engelsk og tyrkisk udgave.

Jernbanebøger:

Der er i årets løb udgivet en bog om jernbaneuniformer, skrevet af Bert Hansen.

Der er ligeledes udgivet årbogen På Sporet af 2023. Der kunne godt bruges nogle flere kræfter til dette arbejde.

Bogsalget har desværre været vigende de senere år, ligesom mange af de ”faste” forfattere er faldet fra bl.a. på grund af alder.

For at holde hånd i økonomien har været nødvendigt at være kritisk omkring deltagelse i messer og lignende, således at det sikres, at udgifterne bliver dækket.

Billedarkiv:

DJK har valgt at trække os ud af Banebasen for i stedet at prioritere foreningens egen database. Det er af IT- sikkerhedsmæssige grunde i øjeblikket kun muligt at tilgå denne database i Klubhuset i Herlev.

Arkivet:

DJK modtager løbende arkivalier fra dødsboer og jernbaneselskaber

Overtalligt materiale søges solgt til fordel for driften af arkivet, og der er i løbet af året afholdt en auktion over sådant materiale.

Jernbanearkivalier.dk:

Denne hjemmeside er primært rettet mod teknisk dokumentation til brug for baneforeninger og andre aktører med kørende aktiviteter.

Der forgår løbende scanning af de store mængder tekniske tegninger og regelværker mv. i Herlev og på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor der er lejet lokaler.

Djurslands Jernbanemuseum:

Der arbejdes for tiden med renovering af sporet på arealet uden for remisen. Postvognen DSB Litra DO 5604 er også ved at få en tiltrængt istandsættelse, således den bliver egnet til udstillingsbrug. Museet har været brugt i forbindelse med en filmoptagelse.

Der arbejdes på projektering af den kommende udstillingshal.

Lokalafdelingerne:

DJK Hovedstadsområdet har fået en ny bestyrelse, da Bent Jacobsen har trukket sig tilbage.

Lokalafdelingerne – Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden og Lolland-Falster har alle nogle spændende arrangementer i støbeskeen. Medlemmerne opfordres til at holde sig opdateret via M-bladet, nyhedsbreve og hjemmesiden.

Kørsel på det offentlige (statslige) jernbanenet fremadrettet:

Indførelse af signalprogrammet gør det meget besværligt for veterantog at køre på det offentlige jernbanenet, hvilket nu viser sig i takt med ”udrulningen”.

Der har i 14 år været arbejdet på at finde en teknisk løsning, som kan gøre det muligt i fremtiden at køre med veterantog på disse strækninger, og der er fra politisk side ved et trafikforlig afsat 21.6 mio. kr. til et pilotprojekt. Der arbejdes for tiden i DVF-regi på fordeling af disse midler.

Arbejdet med udførelse af pilotprojektet foregår i samarbejde med Banedanmark. Arbejdet er omfattende og meget omkostningstungt.

Det har også været tanken, at der har skulle kunne køre veterantog på S-banen i københavnsområdet, men disse planer er lagt i mølpose mange år ud i fremtiden. Det betyder dog ikke, at det ikke en gang bliver muligt.

Der er i forbindelse med tilslutningskørsel fra Gedserbanen til Nykøbing F station fundet en løsning, således at der kan køres veterantog ind på stationen, hvor der etableres et ”midlertidigt rangerområde” som kan befares af veterantog. Rangeringen skal ledes af en områderangerleder, som skal gennemføre et kursus. Kursusprisen beløber sig til 18.000 kr. pr. deltager.

Der arbejdes på at finde lignende tekniske løsninger i Slagelse og Aalborg.

Der er derfor fortsat brug for offentlige midler til at sikre, at publikum kan opleve et kørende veterantog på det statslige jernbanenet.

Det er tidligere i forbindelse med politiske forlig blevet uddelt midler til vedligeholdelse af infrastruktur og andet til brug for veterantogskørsel, men der er desværre ikke aktuelt politisk opbakning til sådanne bevillinger. Medlemmerne opfordres til at virke som ”ambassadører” for foreningen og for veterantogskørsel i det hele taget og derved være med til at løfte sagen, hvis man har kontakter til det politiske system.

Baneforeninger under DJK:

Museumsbanen:

Det forventes, at der i løbet af den kommende sæson vil være 2 driftsklare damplokomotiver.

Der arbejdes for tiden på revision af damplokomotivet LJ 19. Der arbejdes også på revision af det ”firkantede” Frichs-lokomotiv LJ M9.

Endelig arbejder man på forberedelserne til fejring af Lollandsbanens 150-års jubilæum, som finder sted i juni 2024.

Mariagerbanen:

Motorvognen RHJ M4 er kommet i drift efter at have været under renovering i mere end 5 årtier. Det er indtrykket, at den kører godt.

Der har desværre været nogle personrelaterede konflikter, som der har skullet bruges mange resurser på at håndtere. Nu kigges der fremad.

Kulturministeren har været på besøg hos banen med henblik på at opnå indsigt i brugen af de midler, som tildeles til fredede bygninger. På MHVJ er der tale om stationsbygningen i Handest.

Mariagerbanen har i foråret deltaget i en stor beredskabsøvelse, som involverede politi, rednings-beredskab, Beredskabsstyrelsen m.fl. Det er glædeligt at foreningen på denne måde kan hjælpe samfundet ved at stille faciliteter til rådighed.

Arbejdet med istandsættelse af diesellokomotivet OHJ 40 skrider støt og roligt frem. Der bringes jævnlige statusopdateringer i Jernbanen og på DJKs hjemmesiden. Benjamin Olsen har kontakter til personer med erfaring med Frichs-motorer, og der arbejdes på at dokumentere og beskrive hele renoveringsprocessen fra start til slut med henblik på fremtidig bevarelse af denne viden.

Vestsjællands Veterantog:

Der køres veterantog med Triangelmotorvognene på Gørlevbanen.

Julekørslen måtte i 2023 foregå med et lejet damplokomotiv, og kørslen gav desværre et underskud som følge af de forøgede omkostninger herved.

Der arbejdes på reparation af damplokomotivet OHJ 38.

Det er planen at foretage en udskiftning af de defekte ledninger på diesellokomotivet OHJ 24.

Limfjordsbanen:

Limfjordsbanen har passager- og indtjeningsmæssigt haft en rigtig god sæson.

Udrulningen af signalprogrammet og sporarbejde på stationsområdet i Aalborg er en meget stor udfordring for banen, da sporforbindelsen til remiseområdet er afbrudt, og der kan pt. ikke køres med veterantog i Aalborg. Der arbejdes derfor ihærdigt på at løse dette problem.

Veterantog Vest:

Der arbejdes, som førnævnt på istandsættelse udflugtsvognen DSB Litra Buh 704.

Der er kørt nogle særtog fra Esbjerg til Ribe i samarbejde med Ribe Bryghus. Disse kørsler har været meget populære.

Der er modtaget kr. 900.000 i fondsmidler til udskiftning af taget på remisen i Bramming.

Også Veterantog Vest bliver stærkt udfordret, når udrulningen af signalprogrammet når til denne del af landet.

MY Veterantog:

Der arbejdes på en omfattende revision af kølevandssystemet på MY 1126, og der er udført en revision af en B-vogn.

Der er kørt særtog med vogne lejet hos VTV.

Det giver fortsat store udfordringer at komme ud at køre som følge af sporets tilstand i Hundested.

Blovstrødbanen:

Hvis man besøger Blovstrødbanen, vil det nu være muligt at opleve en udstilling om teglværksproduktionen i området gennem tiden.

Der køres fortsat både særtog og plantog.

Blovstrødbanen har deltaget i et Sankthansarrangement med båltaler hvor bl.a. borgmesteren deltog.

Gedser Remise:

Gedser Remise er nu - efter flere års tilløb - blevet optaget som en del af DJK-familien.

Remisen har et årligt besøgstal på rundt regnet 11.000.

Der arbejdes med vedligeholdelse af Gedserbanen.

Den tidligere billetsalgsbygning i Marrebæk har i en lang årrække været anvendt som sommerhus. Nu kommer bygningen tilbage på sin gamle plads og skal fungere som stationsbygning igen takket være nogle pæne fondsdonationer.

Arbejdsgruppen omkring damplokomotivet DSB Litra H783:

Der arbejdes intensivt på renoveringen af lokomotivet.

Der mangler desværre nogle dele, men der arbejdes på at tilvejebringe de manglende dele.

Der arbejdes ligeledes på at tilvejebringe midler til den fortsatte renovering.

Fremtiden i DJK:

- Færdiggørelse af magasinhal nr. 2 i Marslev

- Udvikling af foreningens arkiv og brugen af elektroniske medier i formidling

Medlemmerne er som altid meget velkommen til at byde ind med ideer.

 

Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Flemming Høj Petersen:

ERTMS (Signalprogrammet) har været på dagsordenen gennem mange år. Der blev for en del år siden lavet et notat om, at der skulle ydes erstatning til de operatører, som blev påført ekstra udgifter som følge af implementering.

Henrik Bang Jensen:

Atkins udarbejdede en rapport til 900.000 kr. om emnet, som var flere år undervejs. Rapporten nævner ikke noget om kompensation til veterantogsoperatører. DJK er medlem af FEDECRAIL, hvor jeg og en DVF-kollega skal deltage i et møde omkring kørsel på det offentlige jernbanenet. Vi har en observatørpost i ERA. Jeg kender desværre ikke EU-reglerne for kompensation.

Et andet vigtigt emner er sikring af adgangen til fremtidig brug af kul og dieselolie som brændstof til vores veterantog.

Flemming Høj Petersen:

Jeg læste mig frem til, at det var EU-lovgivning om, at hvis der blev frataget en operatør nogle muligheder skulle der kompenseres.

Frank Nielsen:

Der er tjent 18.000 kr. på auktionen over overtallige arkivalier.

Lars Henning Jensen:

Finn Madsen har gjort et stort stykke arbejde med at digitalisere en række gamle film, som efterfølgende er tilgængeliggjort på foreningens Youtube-kanal. Det er et godt nyt initiativ, som bør fortsætte.

Peter Fredsbo Andersen:

Jeg kører lokomotiv i Ree Park, hvor damplokomotivet helst skal køre, da det tiltrækker publikum. Udledning af CO² betyder ikke så meget, da der er gjort mange andre tiltag for at kompensere for denne udledning.

Henrik Bang Jensen:

Vi har fokus på CO²-problematikken i DVF-regi. Der er er lavet en analyse, som viser, at den samlede veterantogskørsel i Danmark i et helt år svarer til CO²-udledningen fra 1,5 flyvetur fra København til Bangkok …

Der bliver ligeledes lavet en statistik på brugen af glyfosat til sikkerhedshåndtering af ukrudt på jernbanen, således vi er forberedt, når sådanne spørgsmål måtte komme. Der arbejdes på udvikling af alternative metoder til sikkerhedshåndtering af ukrudt, men pesticiderne har indtil videre vist sig at være bedst egnet til løsning af denne opgave.

Formanden sluttede med at takke alle, som yder en indsats for og i DJK, og beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Svend Korsgaard fremlagde det reviderede regnskabet, som var offentliggjort sammen med Foreningsnyt M1/2024. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

4. Fastlæggelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2025

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for 2025:

Ordinære medlemmer: Kr. 650,-

Juniormedlemmer: Kr. 380,-

Husstandsmedlemmer: Kr. 250,-

Baneforeninger: Kr. 2.000,-

Smalsporsbaner: Kr. 1.000,-

Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-

Udlandsportotillæg: Kr. 150,-

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med akklamation.

Efterfølgende kommentarer:

Claus Dahl:

Har vi et reelt overblik over aktive ude hos baneforeningerne, som ikke er medlem?

Henrik Bang Jensen:

Der har været en kontrol. Der er fokus på sagen. Der bør ikke være nogen, som ikke er medlem.

Hans Henrik Larsen:

Der er nedsat en gruppe bestående af undertegnede og Tommy O. Jensen, som skal kigge på kontingentstrukturen.

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg af medlemmer og til hovedbestyrelsen samt af revisor og revisorsuppleanter.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster skete med akklamation, da der ikke var opstillet modkandidater.

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen:

Henrik Bang Jensen (Genvalg)

Svend Korsgaard (Genvalg)

Tommy O. Jensen (Genvalg)

Jørgen Gade (Nyvalgt for 2 år)

Claus Dahl (Nyvalgt for 1 år)

Som revisorer blev følgende valgt:

Allan Zenth (Genvalg)

Jan Eriksen (Genvalg)

Som revisorsuppleanter blev følgende valgt:

Mogens Nørgaard Olesen (Genvalg)

Klaus S. Jørgensen (Genvalg)

Ud over de førnævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer:

Søren Bay Valgt på generalforsamlingen i 2023

Jesper Hansen Valgt på generalforsamlingen i 2023

Benjamin Olsen Valgt på generalforsamlingen i 2023

Keld Haandbæk Valgt på generalforsamlingen i 2023

Mikkel Holgersen Valgt af MY Veterantog

Hans Henrik Larsen Valgt af MHVJ

Mikkel Møller Nielsen Valgt af VSVT

Esben Haugaard Valgt af LFB

Theo Berkhoudt Valgt af Djurslands Jernbanemuseum

Alex Udstad Valgt af Blovstrødbanen

Kristian Bruun Valgt af MBJ

Finn Østergaard Valgt af VTV

Niklas Havresøe Valgt af Salgs- og Arkivafdelingen.

7. Eventuelt.

Bo Lindhardtsen:

Georg Schmidt afgik ved døden først i det nye år. George Schmidt, der var født 1947, havde arbejdet det meste af sit liv ved jernbanen, hvor han har været fungerende i bl.a. Silkeborg og Århus. Faderen var lokomotivfører og lokomotivmester.

Forsamlingen mindedes George Schmidt med et minuts stilhed.

Da der ikke var yderligere bemærkninger, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, takke i god ro og orden samt give formanden ordet for en afsluttende bemærkning.

Henrik Bang Jensen takkede ligeledes for god ro og orden og takkede dirigenten for mødeledelsen. Endelig takkede han de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen og ønskede alle en god og sikker hjemrejse. Efter selve generalforsamlingen blev den danske udgave af Kampsax-filmen blev forevist til forsamlingens udelte begejstring.

 

Langå, den Haslevgårde, den

 

______________________________ ______________________________ Referent, Benjamin Olsen Dirigent, Lars Henning Jens

 

fvm 2024-05-13