Søndag den 12. februar 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamling 2023

Programmet for DJK-generalforsamling søndag den 26. marts 2023 blev gennemgået en sidste gang. Regnskabet for perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022 blev udsendt som tillæg sammen med Foreningsnyt M1/2023, og landede i medlemmernes postkasse omkring den 1. februar.

I år er der fem kandidater er på valg til hovedbestyrelsen (Søren Bay, Keld Haandbæk, Benjamin Olsen, Jesper Hansen og Morten Storm), og alle er villige til genvalg. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dog, at de gerne vil træde ud af hovedbestyrelsen, hvis der kan findes nogle nye egnede kandidater til generalforsamlingen i 2024.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på den kommende generalforsamling.

DJK Fonden

Hvert andet år i starten af oktober måned, kan DJK’s veteranbaner og arbejdsgrupper ansøge om midler til et specifikt projekt de gerne vil arbejde videre med, men som ikke umiddelbart lader sig finansiere gennem de indtægter der kommer ind ved billetsalg, bidrag og lignende.  I starten af 2022 blev der udbetalt ikke mindre end 90.000 kr. til fire projekter i DJK.

I år muligt at ansøge om støtte hos DJK Fonden. Der er en ansøgningsfrist 1. oktober 2023 for at kunne komme i betragtning til uddeling af midler fra denne. Hovedbestyrelsen vil derefter gå forslagene igennem, og fordele de midler der måtte være i DJK Fonden pr. 30. september 2023.

Veterantog Vest oplyste, at DJK har modtaget ca. 2.600 kr. gennem en støtteordning fra OK, hvor olieselskabets kunder kan støtte forskellige interesser, når de køber benzin, diesel, el eller mobilabonnement. Det besluttes, at midlerne fra OK overføres til DJK fonden.

Henvendelser fra medlemmerne

Hovedbestyrelsen har i slutningen af januar modtaget åbent brev fra Jan Forslund, der ønskede mere kommunikation ud til medlemmerne i DJK, bl.a. referater fra hovedbestyrelsesmøderne, som medlemmerne regner for noget af det vigtigste i klubben. Han savnede referat fra det seneste hovedbestyrelsesmøde den 13. november 2022 (referatet kom først ud i blad M1/2023).

Kort fortalt, mener Jan at bestyrelsens referater til medlemmerne er blevet mere præcise, åbne og informative for medlemmerne i langt højere grad end før, hvor de godt kunne opfattes som ”lukkede". Informationer om klubbens drift og problemer vedrørende økonomi og klubbens baner og store materielpark forklares og diskuteres på en mere nærværende måde, og på et niveau, der giver medlemmerne bedre indsigt og forståelse. Det samme gælder artikler og referater om projekter, som viser, hvad medlemmernes støtte og bidrag anvendes til. Han kunne dog godt tænke sig mere information om foreningens vognhalsprojekter og situationen omkring ”ubeskyttet samt overtalligt materiel”. Hovedbestyrelsen tog Jans henvendelse til efterretning. 

Materieludvalg

Carsten Buhl har fremsat et forslag omkring at etablere et egentlig materieludvalg i DJK, der kan diskutere og beskrive principperne for bevaring og restaurering af historiske materiel. Klubben er i besiddelse af en omfattende materiel samling, og mange køretøjer er unikke og bevaringsværdig. Derfor giver det god mening at værne omkring den historiske del, og at der sættes krav kvaliteten af restaurering.

Hovedbestyrelsen gav som udgangspunkt tilslutning til, at der kan nedsættes et materieludvalg, og så at udvalgets første opgave kunne være at få styr på igangværende materielsager. I den kommende tid skal baneforeningerne og hovedbestyrelsen overveje sammensætning af udvalgets medlemmer, udvalgets mandat i forbindelse med materielsager og hvilke opgaver skal udvalget løse.

Reservedele og materiel i overskud

Vestsjællands Veterantog har en del reservedele og andet i overskud efter en større oprydning. Det aftaltes at der sendes en liste over de i overskud værende emner til baneforeningerne. Baneforeningerne skal komme med en overordnet afklaring inden næste møde i hovedbestyrelsen, dvs. kontaktgruppemødet den 25.marts 2023

Limfjordsbanen vil gerne afhænde Trolje 141 (10 tons trolje), da Limfjordsbanen har modtaget Trolje 46 fra Banedanmark.

Bordet rundt

På de fleste Hovedbestyrelsesmøder er der et punkt, der hedder ”bordet rundt”, hvor arbejdsgrupper og baneforeninger informerer om de opgaver og projekter de er i gang med. Punktet kan nemt tage flere timer, da det er del af den sparring der er mellem de aktive medlemmer og hvor der knyttes kontakter på kryds og tværs i DJK. Nogle af de væsentligste punkter denne gang:

MHVJ: Status på renoveringen af OHJ 40, hvor det bl.a. oplystes om støbning af nyt hvidmetal i lejepanderne til plejlstængerne og renovering af vognkassen. Her udskiftes en del træ i forbindelse med førerrummenes indvendige aptering. Der var også information om arbejdet på RHJ M4 og om indvinding af brugbare spordele fra Grindstedbanen og havnebanen i Silkeborg.

MY Veterantog: Gruppen er lukket inde grundet skade på sporet udenfor. Der arbejdes på at få MY 1126 ud til brug for særtog til sommer. Endelig er der er modtaget 30 paller med reservedele fra Danmarks Jernbanemuseum.

Salgs- og forlagsafdelingen: Der er masser af opgaver i gang for tiden, to nye bøger er undervejs: Uniformsbog og bog om Troldhedebanens godstog. Der er kommet to nye aktive, som arbejder med scanning af billeder

Gedser Remise: Der bliver afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor optagelse i DJK er et af punkterne. Gedser Remise har haft 11.000 gæster i 2022, og er en vigtig turistattraktion i Gedser

Fra Banedanmark har man fået overdraget trolje 40.

Veterantog Vest: Troljeskuret i Bramming blev taget i brug den 28. december sidste år. Ibrugtagelsen blev fejret med en frokost for de involverede parter. Der er indsendt en ansøgning til Esbjerg Byfond omkring støtte til udskiftning af taget på remisen i Bramming. Esbjerg Byfond vil gerne støtte projektet med 150.000 kr. hvis den øvrige finansiering af projektet kommer på plads. Esbjerg Byfond har også givet tilsagn omkring mulig støtte til udskiftning/istandsættelse af vinduerne i remisen. Fra NNC Asfalt er der modtaget en del håndværktøj, da virksomheden har lukket deres afdeling i Esbjerg ned. Der arbejdes på at finde en ny kasserer.

Kommende møder

Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.

Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.

Møder for resten af 2023 aftales, når Hovedbestyrelsen konstitueres.