Søndag den 11. februar afholdtes det sidste hovedbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 24. marts. Mødet holdtes som vanligt i klubhuset i Herlev.

Mødet omhandlede primært de sidste forberedelse til DJK’s 64. ordinære generalforsamling, herunder behandling af evt. indkomne forslag. Dem var der midlertidig ikke kommet nogle ind af, så der blev bedre tid til at informere om hvad der rørte sig ved baneforeningerne netop nu, og dermed give formanden et godt grundlag for beretningen.

Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Djurslands Jernbanemuseum (DJM)

I knap 20 år har DJM haft 371 000 kr. deponeret hos et forsikringsselskab som erstatning for et kolonnehus, som nedbrændte for knap 20 år siden. Pengene skal bruges i forbindelse med opførelse af en ny bygning inden for en periode på 20 år. Forsikringsselskabet har nu tilbudt at udbetale 300.000 kr., som kan bruges frit. Alternativt vil erstatningen ikke blive udbetalt til DJM.

Pengene indsættes på DJM’s bankkonto, og reserveret til etablering af en ny udstillingshal indeholdende publikumsfaciliteter, værksted og arkiv. Dette projekt løber samlet set op i 12 mio. kr., så der skal også søges fonde mm. for projektet kan blive til noget.

Gedser Remise

Der holdes åbent hver weekend i Gedser Remise, der er ca. 15 gæster pr. dag. Der arbejdes med planer om at bygge en ny udstillingshal, men det besværliggøres af at remiseområdet ligger i naturbeskyttelseszone (Natura 2000) samt restriktioner i lokalplanen, hvor max. byggehøjde er på 3,5 meter.

Gedser Remise har modtaget støtte til genetablering den tidligere stationsbygning i Marrebæk tilbage til sin oprindelig placering. Stationsbygningen har i en del år fungeret som sommerhus i nærområdet. Detailprojekteringen for flytning af Marrebæk station er i gang.

Der savnes fortsat endelig afklaring omkring tilslutningskørslen i Nykøbing F., som sidste år overgik til ERTMS. Regelsættet er på plads, men der skal uddannes såkaldte ”Områderangerledere”. Pt. er det kun Banedanmark der kan uddanne ”Områderangerledere”, og et kursus koster 18.000 kr.

Jernbanen

Redaktionen har afholdt redaktionsmøde og enighed om at fortsætte med det trykte blad med 6 udsendelser årligt. Foreningsnyt vil blive udsendt sammen med Jernbanen for at reducere forsendelsesomkostningerne.

Materielsager

I 2017 blev det aftalt mellem DJK og Danmarks Jernbanemuseum, at foretage bytte af damplokomotiv VNTJ nr. 9 (udstillet i Ryomgård) og DSB Litra J 1 (I depot). I og med Danmarks Jernbanemuseum snart flytter sit materiel fra Randers til Marslev, ønskes materielbyttet gennemført.

Det aftaltes ved denne lejlighed at foretage en rokade af damplokomotiver, så DSB N 186 flyttes fra Marslev til Ryomgård, DSB J 1 fra Randers til Gedser Remise og VNTJ nr. 9 overleveres til Danmarks Jernbanemuseum. Herved kan sikre en optimal transport. Søren Bay aftaler detaljer med Danmarks Jernbanemuseum.

Danmarks Jernbanemuseum har udbudt en bænkevogn fra SNNB. Efter sondering af muligheder for bevaring konkluderede hovedbestyrelsen, at DJK ikke ønsker at overtage den pågældende materielenhed.

Der har tidligere været talt om, at personvogn OKMJ BE 12 som henstår i Maribo, skulle overflyttes til Mariager.  MHVJ har pt ikke resurser til overtagelse af denne materielenhed. Indtil videre bliver vogne stående i Maribo, men der skal findes en permanent løsning snart.

Redigeret af Tommy O. Jensen 2024-03-27