Søndag den 14. januar afholdte DJK’s hovedbestyrelse i klubhuset i Herlev. Formålet med mødet var primært at foretage uddeling fra DJK-fonden og forberedelse til DJK’s 64. ordinære generalforsamling.

Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Meddelelser fra formanden

Hovedbestyrelsesmøderne indledes normalt med orienteringssager fra formanden Henrik Bang Jensen og bestyrelsesmedlemmerne, der har relevans for hovedbestyrelsens medlemmer. Det kan f.eks. være ændring af vedtægter i baneforeningerne. Er der enighed om ændringen, kan den besluttes umiddelbart. Hvis ikke, tages emnet op som selvstændig punkt i dagsordenen på mødet, eller det næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Det afhænger af hvor meget emnet skal undersøges nær-mere, for at hovedbestyrelsesmedlemmerne er tilstrækkelig klædt på til at kunne tage beslutning.

På dette møde blev en række punkter gennemgået bl.a.:

Afholdt et møde med VTV i Bramming i oktober, hvor det var en god og åben dialog med fordelene ved at være medlem af DJK hvilket har medført at de aktive medlemmer nu er med-lem af DJK.

· Kampsax film er færdig og er blevet præsenteret på DTU. Hvor tyrkisk ambassadør deltog. Filmen er tilgængelig for offentligheden via Youtube.com og vil også blive fremvist ved DJK arrangementer.

· Vedtægtsændringer hos MHVJ, der ønsker at reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

· Hovedbestyrelsen kan godkende MHVJs nye vedtægter.

· Baneforeningerne har forskellige vedtægter for den samme type af aktiviteter. Måske kunne der laves en fælles standardvedtægt til brug ude hos Baneforeningerne? Lars Henning Jensen kontaktes for bistand, idet han har hjulpet MHVJ med at lave et udkast til et sæt standardvedtægter.

· Remise Gedser remise har godkendt deres nye vedtægter, som godkendes midlertidigt af hovedbestyrelsen. Vedtægterne bør på et eller andet tidspunkt harmoniseres med standard-vedtægter for baneforeningerne når disse er på plads.

· Gedser Remise ønsker at betaling for deltagelse i opsparingsordningen skal ske ved at ejerskabet af deres materiel overdrages til DJK. Der er tale om et beløb på 10.000 kr. Dette blev imødekommet af hovedbestyrelsen.

· Der er kommet en ny postlov. En af de væsentligste ændringer er den, at der nu er kommet moms på porto samt at befordringspligten er bortfaldet. Ved at udsende Jernbanen og Foreningsnyt 6 gange om året i stedet for 8 gange årligt, vil vi kunne holde omkostningerne i ro i 2024. Redaktionen arbejder videre på sagen ved det kommende redaktionsmøde.

DJK 64. ordinære generalforsamling

Indkaldelse til den kommende generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub den 24. marts, kl. 12:30, har allerede være annonceret i Jernbanen og på hjemmesiden. Asger Christiansen har været behjælpelig med at finde et egnet lokale til generalforsamlingen i den centrale del af Aarhus, til en yderst rimelig pris.

På generalforsamlingen skal der vælges to nye medlemmer til hovedbestyrelsen, da Morten Storm Gunnar W. Christensen har bedt om at udtræde af hovedbestyrelsen, hvis der kan findes en ny kandidat. I Jernbanen 5/2023 blev medlemmerne i lederspalten opfordret til at melde sig, hvis man havde lyst til at bidrage aktivt til at forme og fremtidssikre DJK. Det var der heldigvis tre der havde lyst til, og formanden Henrik Bang Jensen har haft en indledende samtale med disse. På det næstkommende hovedbestyrelsesmøde, der afholdes den 11. februar, hvilke af disse hovedbestyrelsen indstiller som kandidater til de to medlemsposter, der skal vælges på generalforsamlingen.

Uddeling fra DJK Fonden

Hvert andet år uddeler DJK Fonden midler til projekter i DJK, f.eks. restaurering af materiel og bygnin-ger, sporanlæg mm., som vil være svært at gennemføre ud af de normale driftsindtægter. Midlerne kommer bl.a. fra kontingentet, hvor hver medlem bidrager med 10 kr. årligt til Fonden. Også støtte fra OK Benzin og Diesel havner i denne fond.

Denne gang var der kun kommet ansøgning fra Veterantog Vest, om bistand indvendig istandsættelse af DSB Litra BUH 704. DJK Fonden har besluttet at donere 50.000 kr. til projektet, hvor udskiftning af gulvbelægningen er en stor opgave. Arbejdet skal være afsluttet senest den 1/10 2025, dvs. inden næste runde for uddeling i DJK Fonden, og tildeles såfremt alle aktive i VTV er medlem af DJK. Omtale af projektet følger i næstkommende Foreningsnyt.

Materielsager

Der bl.a. orienteret og taget beslutning om følgende:

MHVJ har modtaget en 20 tons trolje nr. 225 fra Banedanmark, og planlægger en uddannelsesdag for nye fører indenfor kort tid.

· Motorvognen SB M1 har været udbudt i Dansk Veterantogs Fællesrepræsentation (DVF), men uden interesse. Der arbejdes derfor videre med en afhændelse salg eller bytte med foreningen i Wismar.

ØSJK har gennem DVF sendt noget materiel i udbud, bl.a. vogne og damplokomotivet DSB Litra F 663. Maskinen kunne have interesse for Gedser remise, idet kedlen vurderes i god stand og kunne bruges som reserve til F 653 der er stillet op på Gedser Station. Betingelse og salgsprisen skal undersøges nærmere.

Vestsjællands Veterantog har modtaget 20 tons trolje nr. 207, som skal klargøres for drift. Til gengæld var der ingen interesse for Triangelmotorvogn HTJ M12, selvom der i flere år har været forsøgt at afsætte vognen til bevaring. Vognen ophugges og brugbare dele indvindes.

Bordet rundt

Under dette punkt informeres om stort og småt fra arbejdsgrupper og baneforeninger, bl.a. når der modtages donationer fra fonde. Dette gælder f.eks.:

MHVJ: Nye porte i remisen i Mariager ved hjælp af midler fra Herdis Myginds Fond.

Gedser Remise: Har modtaget en pæn donation til hjælp at få flyttet den gamle Marrebæk station tilbage til sin oprindelige plads langs Gedserbanen.

Museumsbanen: Modtaget en donation fra Ellehammerfonden til indkøb af en ny hjælpedynamo til diesellokomotivet LJ M1. Til fremstilling af en ny kedel til damplokomotivet LJ 19 modtaget en donation til fra Louis Hansens Fond.

Redigeret af Tommy O. Jensen

fvm 2024-02-20