Søndag den 24. september 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) består af syv medlemmer fra Hovedbestyrelsen, og varetager de mere driftsprægede opgaver i DJK, og forbereder sagsfremstillinger til Hovedbestyrelsens fire årlige møder. FU mødes som udgangspunkt hver måned i Herlev, og drøfter indkomne henvendelser, materiel- og byggesager, og ikke mindst følger op på DJK’s økonomi.

For at have føling med hvad der rør sig i de enkelte baneforeninger, afholdes et par gange årligt FU-møde ude hos én af Baneforeningerne. Den 12. juni blev FU-mødet holdt hos Blovstrødbanen, hvor det kunne konstateres at den lille baneforening er ved godt mod og lever en stille og rolig tilværelse. Bl.a. hørte FU nærmere om de arrangementer Blovstrødbanen var optaget af, og hvilke fremtidsplaner der er. Et af de triste oplysninger var, at et af de flittige medlemmer Klingenberg er gået bort. Klingenberg har gjort meget for Blovstrødbanen gennem tiden.

Næste FU-møde ”ude” planlægges afholdt hos VTV i Bramming den 21. oktober, hvor baneforeningens udfordringer med fremtidige aktiviteter, som følge af Signalprogrammets udrulning, skal drøftes. VTV står nemlig i det problem fra 2024/2025, at ikke længere kunne køre på de strækninger, de tidligere har haft kørsler på: Esbjerg-Lunderskov og Tønderbanen. Også emnet om medlemskab af DJK vil blive vendt.

IT-nedbrud i DJK

DJK’s IT-leverandør AZERO har desværre i august haft et nedbrud på deres servere som følge af et hackerangreb. Nedbruddet har haft den kedelige konsekvens, at de data som lå på serverne er gået tabt, da hackerne kræver en meget stor løsesum for at gøre data tilgængelig igen. De tabte data er primært e-mails samt artikeldatabasen.

Nedbruddet har medført, at en række henvendelser fra medlemmer er forsvundet, og har desuden lagt beslag på mange arbejdstimer med at få genskabt tabt data. Heldigvis råder DJK over nogle lokale servere til brug for opbevaring af billeder, bøger, regnskaber mm, som ikke er koblet fast op internettet. Som sikkerhed i tilfælde af hackerangreb, brand, tyveri eller lignende køres der ugentlig en backup på en ekstern harddisk, som opbevares på et eksternt sted. Denne forsigtighedsstrategi har vist sig at være guld være, efter hackerangrebet hos AZERO.

DJK har efterfølgende besluttet at finde en ny IT-leverandør, da AZERO ikke har levet op til de normale standarder for IT-sikkerhed. Så der er stadig en del arbejde med at få rette op på IT-systemet.

 Regnskabsstatus 2022-23 og budget 2023-24

Et fast punkt på Hovedbestyrelsens dagsorden er gennemgang af foreningens økonomiske status.

DJK’s kasserer Svend Korsgaard gennemgik de enkelte driftsregnskaber – dem er der nemlig flere af i DJK. Større afvigelser og ændringer blev vendt, ofte er der en god forklaring på, hvorfor budgetposten ikke helt holder.

Selvom det kan lyde lidt kedeligt, giver det en god indsigt i foreningens økonomi, og hvor det er muligt at reducere omkostninger eller få mere ud af midlerne. Fremfor alt har det medført, at der er kommet betydelig mere styr på DJK’s økonomi, så vi er på forkant med udfordringer.

Et af de store udfordringer er det vigende medlemstal, som falder hvert år. I regnskabsåret 2022-23 lykkedes det kun at kun få ca. 40 nye medlemmer i forhold til ca. 100 tidligere år. Denne udvikling skal vendes, og ofte diskuteres der initiativer på mødet, om hvordan vi får flere til at blive medlem af DJK.

En anden indtægtskilde er f.eks. ordningen med energiselskabet OK, hvor det er muligt at støtte DJK økonomisk, når der f.eks. tankes brændstof på en OK-tankstation, eller købes el og gas. Der er stadig for få der bruger denne mulighed, og der burde være plads til flere midler denne vej. Sidste år gav det ca. 3.000 kr. i støtte – til sammenligning er det ikke unormalt at en lokal fodboldforening kan få en støtte på op til 50.000 kr. om året. OK-støtten havner i øvrigt i DJK Fonden, som udloddes hvert andet år til projekter i baneforeningerne.

Generalforsamling 2024

Næste DJK-generalforsamling finder sted den søndag den 24. marts 2024 omkring Aarhus, og der skal findes kandidater til hovedbestyrelsen, da flere ikke ønsker at genopstille. Lederen i Jernbanen nr. 5 opfordrer medlemmer til at lade sig opstille, så det kan være til at skabe fornyelse i klubben.  

Indtil videre er der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, som annonceres i den kommende udgave af M-bladet.

Materielsager

En række materielbytte aftaler er kommet i stand med Danmarks Jernbanemuseum, og blevet underskrevet af begge partere. Konkret er de tale om bytte af personvognen DSB Litra CU 4160 for Triangelmotorvognen DSB Litra ME 35, samt salg af skinnebussen VLTJ SM 16 til Danmarks Jernbanemuseum.

Danmarks Jernbanemuseum har udbudt flere køretøjer til salg/overtagelse, og DJK’s baneforeninger har også fået tilbuddet.

Det drejer sig bl.a. om to fladvogne (DSB Litra TD 8533 og TD 8550), damplokomotiv DSB Litra D 802. Hovedbestyrelsen drøftede mulighederne for anvendelse af køretøjerne, men måtte også konstatere at der ikke var ressourcer og midler til at restaurere dem. Det blev derfor et ”nej tak” fra DJK’s side.

Personvogn SNNB MP 2 og Banedanmark motortrolje 207 var også med i udbuddet, og her meldte Gedser Remise ud, at de har interesse i MP 2.

Vestsjællands Veterantog vil gerne overtage motortrolje 207. Hovedforeningen gav tilsagn om medfinansiering på ca. 25.000 kr. til køb af troljen, mens VSVT afholder de resterende udgifter.

Koordinering af materieltransporter vendes også i hovedbestyrelsen, for efterhånden er det kun muligt at gennemføre på landevej og det er meget dyrt. Derfor gælder det om så vidt muligt at have ”læs” med i begge retninger. Konkret er der planer om at flytte OKMJ BE 12 fra Maribo til Mariager, en trolje fra Roskilde til Mariager, og personvognen SB F3 fra Aalborg til Gedser. En lille arbejdsgruppe blev nedsat til at kigge på en løsning.

 Kommende møder

Næste hovedbestyrelsesmøde planlægges afholdt søndag den 11. februar 2024 i Herlev.